Obchodné podmienky

Občianske meno:                                  Viera Gimecká

sídlo spoločnosti:                                  Považská 1712/75, 911 01  Trenčín

Číslo OP:                                              HA 754902

Bankové spojenie:                                 Tatra banka , a.s.

IBAN:                                                   SK09 1100 0000 0026 1127 0412

SWIFT:                                                 TATRSKBX

Telefón:                                                +421 905 243 554

e-mail:                                                 vierka@vigi.sk

Prevádzková doba:                                Pondelok - Piatok od 16:00 - 17:00

Orgán dozoru:                                       Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

                                                                     Odbor výkonu dozoru

                                                                     Andreja Sládkoviča 11

                                                                     971 01  Prievidza 1

 

 

Všeobecné Obchodné podmienky internetového obchodu www.vigi.sk

 

Článok I.
Vymedzenie pojmov


1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je občanka Viera Gimecká s bydliskom ul. Považská 1712/75, 911 01 Trenčín.
2. Predávajúcim je prevádzkovateľ e-shopu.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.vigi.sk je spoločnosť Zámečníctví Jiří Volek, s.r.o. Tábor ČR, World Jumping, s.r.o. Banská Bystrica, Mgr. Viera Gimecká, Považská 75, 91101  Trenčín. Oblečenie je predaj zbytkov - bazár na zmluvu o predaji tovaru, alebo služby.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope www.vigi.sk výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávkovom formulári a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. Vykonaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku. Registrovaní zákazníci môžu sledovať stav vybavenia svojej objednávky vrátane prehľadu o doteraz uskutočnených objednávkach.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b. prevodom na bankový účet – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
c. platba pri osobnom prevzatí v bydlisku: Trenčíne, Považská 75, 911 01 Trenčín

 

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 10 dní od prijatia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná zmluva o predaji.
5. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  • kuriérskej spoločnosti,
  • Slovenskou poštou,
  • osobne v bydlisku v Trenčíne, Považská 75, 911 01 Trenčín.

7. U neprevzatých zásielok (a to z akéhokoľvek dôvodu) je v prípade žiadosti zákazníka o znovu zaslanie tovaru zmenená platba dobierkou na platbu vopred bankovým účtom (z dôvodu predídenia opätovného neprevzatia zásielky). Cena zásielky je zároveň navýšená o rozdielovú cenu poštovného. Tá činí spravidla cenu poštovného bez ceny dobierky.

 

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet
a. pri  doručení  Slovenskou  poštou  s  doručením  do  2 - 3  pracovných dní po expedícii z nášho skladu 4 €

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
a. pri  doručení  Slovenskou poštou  s  doručením  do  2 - 3  pracovných  dní po expedícii z nášho skladu – 5 €

3. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

4. V prípade dopravy za 0€ je cena započítaná v cene tovaru a je to viditeľne napísané v informácii o produkte

5. V prípade dopravy z ČR je cena podľa hmotnosti tovaru, o cene informuje výrobca a ak zákazník nesúhlasí s cenou, využije právo odstúpenia od objednávky. Minimálna cena pri predaji trampolínky 1ks je stanovená cena v e-shope 25€. Minimálna cena dopravy náhradných dielov z ČR je stanovená v e-shope 15€. 

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) tovar sa už vypredal, už sa nedodáva alebo nevyrába a nie je ho tak možné dodať,

b) predajná cena alebo označenie tovaru v e-shope obsahuje chybu či preklep a kupujúci neakceptuje opravenú kúpnu cenu alebo upresnenie tovaru alebo jeho variantu, pri tovare sa výrazným spôsobom zmenila cena predávajúceho a kupujúci zmenu ceny neakceptuje. 

 

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  ( ďalej  len ako „Zákon ")  podľa ustanovení § 7 a  nasledujúcich  právo  odstúpiť  od  kúpnej  zmluvy  do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu: Viera Gimecká, Považská 75, 911 01 Trenčín. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom zmluvy, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu kúpnej zmluvy a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.
3. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku, takýto tovar neprevezmeme..
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad kúpnu zmluvu, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.
Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

 

Článok XII.
Zodpovednosť za správnosť údajov

Hoci sa snažíme o maximálnu presnosť údajov a cien uvedených pri tovare v e-shope www.vigi.sk , môže sa cez všetku starostlivosť stať, že sa v takto veľkom množstve údajov vyskytne chyba alebo preklep v názve tovaru, v jeho špecifikácii, popise, obrázku, v ponúkaných variantoch tovaru, cene tovaru, alebo v inom údaji uvedenom pri tovare. Negarantujeme preto vecnú správnosť obsahu webových stránok e-shopu.
Vyhradzujeme si právo chýb a preklepov, a právo aktualizácie údajov pri tovare v e-shope bez predchádzajúceho upozornenia. Ak nájdete  v  našom  e-shope   pri   tovare  akýkoľvek   preklep,   budeme  radi,   ak  nás  o  tom  budete  informovať  na  našom e-maili vierka@vigi.sk .

 

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. http://www.vigi.sk/jumpingshop/reklamacne-podmienky
3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií na uvedenej adrese prevádzkovateľa e-shopu k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
6. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.4.2020 do vydania nových a vzťahujú sa na uzatváranie kúpnych zmlúv medzi dodávateľom (predávajúcim) a spotrebiteľom (kupujúcim). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

V Trenčíne, 28. júla 2014

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať